pobyt ve tmě - GYNOMAI SEMILY

Podmínky pro pobyt ve tmě

Následující pravidla jsme se snažili nastavit a stanovit tak, abychom ochránili zejména vás.


1. Jsem plnoletý(á) a svéprávný(á) a nic mi nebrání k pobytu ve tmě v DOMEČKU, který je bez oken  a o svém pobytu ve tmě jsem rozhodl(a) dobrovolně na základě svobodného rozhodnutí.

2. Všechny mnou poskytnuté informace jsou pravdivé.

3. Netrpím žádnou formou psychického onemocnění jako je klaustrofobie, schizofrenie, maniodeprese a dalších onemocnění  , které by mi bránily v pobytu ve tmě.

Pokud jsem někdy takovou nemocí trpěl(a) přikládám potvrzení od ošetřujícího lékaře, že mohu absolvovat pobyt ve tmě.

4. Netrpím žádnou nemocí, ani nejsem léčen(a) pomocí léků, které by mi bránily v pobytu ve tmě.

5. Prostudoval(a) jsem si internetové stránky www.tma-semily .cz a jsem seznámen(a) s podrobnostmi pobytu ve tmě prostřednictvím stránek, a/nebo při osobní rozmluvě.

6. Vím, že pobyt ve tmě probíhá v naprosté tmě. O začátku pobytu ve tmě si rozhoduji zhasnutím světla a kdykoli mohu opět rozsvítit světlo či zahradní chatku opustit.

7. Zavazuji se ihned ukončit pobyt ve tmě v případě, že se dostaví duševní, psychické či fyzické problémy či jakýkoli jiný důvod k ukončení pobytu ve tmě.

8. Nejsem pod vlivem omamných či psychotropních látek a zavazuji se tyto nepobírat před pobytem, ani v průběhu nájmu, ani bezprostředně po ukončení.

9. Rozumím tomu, že předčasné ukončení pobytu mi nevzniká nárok na vrácení platby  ani v poměrné části.

10. Souhlasím, že za své počínání a pobyt ve tmě nesu 100% odpovědnost a za případné jakékoliv škody na vnesených či odložených věcech, za případné následky či újmy, jak fyzické tak psychické, případně vzniklé z mého dobrovolného pobytu ve tmě zahradní chatce nemohou být vzneseny žádné požadavky na náhradu, ať již morální či finanční směrem k Průvodci.

11. Rozumím tomu, že termín pobytu ve tmě je mi potvrzen až po uhrazení zálohy


Celá chatička je nekuřácká, v případě porušení si pronajímatel bere právo přerušit pobyt ve tmě bez nároku vrácení peněz za pobyt. je to z důvodu bezpečnosti Vás a ochrany stavby, která je stavěna s láskou a citem.

Dalším důvodem k přerušení pobyt si vyhrazuje pronajímatel, v případě zjištění použití alkoholu a jakýchkoliv omamných látek.


Důvody k okamžitému  přerušení pobytu ze strany pronajímatele bez nároku vrácení peněz za pobyt :


- kouření

- používání jakékoli omamné látky včetně alkoholu

- záměrné ničení prostoru

- násilné chování

- sebeubližování